rodzinne

SUPER GRUPA         

Polisa SUPER GRUPA ma charakter otwartego ubezpieczenia grupowego na życie, które ukierunkowane jest na zabezpieczenie standardu życia i zdrowia osób z różnych środowisk zawodowych i grup społecznych.
W szczególności zaś, Super Grupa jest korzystnym rozwiązaniem dla prywatnych przedsiębiorców i ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy micro), a także osób wykonujących wolne zawody (lekarze, adwokaci, architekci, artyści) oraz rolników indywidualnych.

Dzięki swojej unikatowej konstrukcji, dopuszczającej różne stosunki prawne łączące ubezpieczającego i ubezpieczonego, program ubezpieczeniowy może być skierowany również do osób, które utworzą grupę ubezpieczonych, spośród osób tworzących określone zbiorowości, takich jak spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia, korporacje zawodowe, izby gospodarcze przedsiębiorców, a nawet kluby. Program Super Grupa pozwala ubezpieczyć także osoby coraz częściej zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa  o pracę np. umowa zlecenia lub dzieło, umowa agencyjna, a nawet osoby bezrobotne lub też inne zainteresowane ubezpieczeniem osoby indywidualne, które utworzą otwartą grupę nieformalną.

                          ZAKRES UBEZPIECZENIA

                                                       Świadczenie
1. Zgon Ubezpieczonego
2. Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia nr1)
3. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (płatne dodatkowo niezależnie od świadczeń nr 1 i 2)
4. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego( płatne dodatkowo, niezależnie od świadczeń nr 1 i 2)
5. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego( płatne dodatkowo, niezależnie od świadczeń nr 1 i 2)
6. Zgon Ubezpieczonego w wyniku choroby (zawał serca, udar mózgu – płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia nr 1)
7. Zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka (bez względu na liczbę dzieci)
8. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW(za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu)
9. Poważne zachorowania
10. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby ( za każdy dzień pobytu trwającego 5 lub więcej dni)
11. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW ( za każdy dzień pobytu trwającego 5 lub więcej dni)
12. Narodziny dziecka Ubezpieczonemu
13. Narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu
14. Zgon małżonka / konkubenta Ubezpieczonego
15. Zgon małżonka Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia nr 14)
16. Zgon dziecka Ubezpieczonego
17. Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia nr 16)
18. Zgon rodziców Ubezpieczonego
19. Zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego

UMOWA DODATKOWA:

20. Rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku NW ( + Pakiet Assistance)

Pakiet Assistance obejmuje :

 • zgon ubezpieczonego,
 • zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • świadczenia assistance dla ubezpieczonego i małżonka ubezpieczonego w przypadku choroby lub wypadku:
  • transport medyczny z miejsca zamieszkania do odpowiedniej placówki medycznej,
  • transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania,
  • transport medyczny z placówki medycznej do placówki medycznej
  • dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza,
  • organizacja procesu rehabilitacyjnego,
  • organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • wizyta lekarza,
  • opieka po hospitalizacji,
  • wizyta pielęgniarki,
  • pomoc psychologa,
  • infolinia medyczna

Pakiet rodzinny:

 • zgon małżonka ubezpieczonego,
 • zgon małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • narodziny dziecka ubezpieczonemu,
 • osierocenie dziecka ubezpieczonego,
 • zgon dziecka ubezpieczonego,
 • zgon rodziców ubezpieczonego,
 • zgon rodziców małżonka ubezpieczonego.

Pakiet chorobowy:

 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • nowotwór złośliwy,
 • śpiączka,
 • niewydolność nerek
 • transplantacja jednego z głównych narządów wewnętrznych,
 • zabieg na naczyniach wieńcowych
 • oponiak
 • choroba Parkinsona
 • łagodny guz mózgu
 • paraliż

Pakiet zdrowotny:

 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu
 • pobyt w szpitalu i na OIOM
 • operacje chirurgiczne

Pakiet wypadkowy wariant I:

 • niezdolność ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • oparzenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • złamania
 • zwichnięcia

Pakiet wypadkowy wariant II:

 • niezdolność ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Pakiet branżowy + pakiet doradczy:

 • niezdolność ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby zawodowej
 • pakiet assistance „Twoja Kariera”