Ubezpieczenia na życie

SUPER GRUPA         

Polisa SUPER GRUPA ma charakter otwartego ubezpieczenia grupowego na życie, które ukierunkowane jest na zabezpieczenie standardu życia i zdrowia osób z różnych środowisk zawodowych i grup społecznych.
W szczególności zaś, Super Grupa jest korzystnym rozwiązaniem dla prywatnych przedsiębiorców i ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy micro), a także osób wykonujących wolne zawody (lekarze, adwokaci, architekci, artyści) oraz rolników indywidualnych.

Dzięki swojej unikatowej konstrukcji, dopuszczającej różne stosunki prawne łączące ubezpieczającego i ubezpieczonego, program ubezpieczeniowy może być skierowany również do osób, które utworzą grupę ubezpieczonych, spośród osób tworzących określone zbiorowości, takich jak spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia, korporacje zawodowe, izby gospodarcze przedsiębiorców, a nawet kluby. Program Super Grupa pozwala ubezpieczyć także osoby coraz częściej zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa  o pracę np. umowa zlecenia lub dzieło, umowa agencyjna, a nawet osoby bezrobotne lub też inne zainteresowane ubezpieczeniem osoby indywidualne, które utworzą otwartą grupę nieformalną.

Co obejmuje SUPER GRUPA?

Szczególną zaletą programu, wciąż unikatową na polskim rynku ubezpieczeniowym, jest możliwość zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej poprzez wykupienie dodatkowych opcji wypadkowych oraz zdrowotnych np. na wypadek pobytu w szpitalu, kalectwa lub poważnego zachorowania ubezpieczonego i jego rodziny (tzw. ubezpieczenia zdrowotne). Oprócz części ochronnej, formuła ubezpieczenia zawiera część inwestycyjną, której wykupienie umożliwia ubezpieczonemu oszczędzanie na korzystnych warunkach w funduszach inwestycyjnych i gromadzenie kapitału na przyszłą dodatkową emeryturę (niezależną od świadczeń wypłacanych przez ZUS i otwarte fundusze emerytalne).

Super Grupę wyróżnia prosty sposób zawierania ubezpieczenia, szeroki zakres ochrony życia i zdrowia, (jeden z najszerszych zakresów na rynku), uproszczona procedura bieżącej obsługi oraz szybka wypłata świadczeń.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

                    Świadcz-
enie
1.Zgon Ubezpieczonego
2.Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia nr1)
3.Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (płatne dodatkowo niezależnie od świadczeń nr 1 i 2)
4.Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego( płatne dodatkowo, niezależnie od świadczeń nr 1 i 2)
5.Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego( płatne dodatkowo, niezależnie od świadczeń nr 1 i 2)
6.Zgon Ubezpieczonego w wyniku choroby (zawał serca, udar mózgu – płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia nr 1)
7.Zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka (bez względu na liczbę dzieci)
8.Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku
NW(za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu)
9.Poważne zachorowania
10.Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
( za każdy dzień pobytu trwającego 5 lub więcej dni)
11.Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW ( za każdy
dzień pobytu trwającego 5 lub więcej dni)
12.Narodziny dziecka Ubezpieczonemu
13.Narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu
14.Zgon małżonka / konkubenta Ubezpieczonego
15.Zgon małżonka Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne
dodatkowo, niezależnie od świadczenia nr 14)
16.Zgon dziecka Ubezpieczonego
17.Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne
dodatkowo, niezależnie od świadczenia nr 16)
18.Zgon rodziców Ubezpieczonego
19.Zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego

UMOWA DODATKOWA:

20.Rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku NW ( + Pakiet Assistance)

Pakiet Assistance obejmuje :

 • zgon ubezpieczonego,
 • zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • świadczenia assistance dla ubezpieczonego i małżonka ubezpieczonego w przypadku choroby lub wypadku:
  • transport medyczny z miejsca zamieszkania do odpowiedniej placówki medycznej,
  • transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania,
  • transport medyczny z placówki medycznej do placówki medycznej
  • dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza,
  • organizacja procesu rehabilitacyjnego,
  • organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • wizyta lekarza,
  • opieka po hospitalizacji,
  • wizyta pielęgniarki,
  • pomoc psychologa,
  • infolinia medyczna