firmy

Oferujemy Państwu Ubezpieczenia dla małych i średnich i dużych  firm, Warunkiem zawarcia umowy pakietowej jest ubezpieczenie mienia firmy (mienia ruchome, środki obrotowe , budynki) od ognia i innych zdarzeń losowych.

Oferujemy ochrony ubezpieczeniowej o takie ryzyka:

  • kradzież z włamaniem i rabunek,
   • sprzęt elektroniczny, w tym laptopy i inne urządzenia przenośne – w systemie all risks,
   • szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia,
   • rozmrożenie towarów,
   • stale koszty działalności – ryzyko to obejmuje zwrot kosztów działalności poniesionych w czasie przerw lub zakłóceń w działalności przedsiębiorstwa spowodowanych np. pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem itp.
  • OCP – odpowiedzialność cywilna przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym+kabotaż,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

   Produkt oferujemy Klientom ubiegającym się o wydanie licencji / zezwolenia albo też dysponujących ważną licencją / zezwoleniem na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób wydanymi zgodnie wymaganiami Ustawy o transporcie drogowym oraz innymi przepisami prawa, regulującymi kwestie transportu drogowego rzeczy lub osób.

  • odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, a także:
   OC kontraktowe, OC pracodawcy, OC za produkt, OC najemcy, OC za mienie powierzone,
   OC za pojazdy nie podlegające rejestracji, OC za “zalanie”, OC za szkody przy załadunku i rozładunku,
 • transportowane mienie,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracodawcy i pracowników,
  • assistance