indywidualne

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego oraz ustalone świadczenia za zdarzenia ubezpieczeniowe objęte odpowiedzialnością, określone w Ogółnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

ZAKRES UBEZPIECZENIA

  1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczastrwania umowy ubezpieczenia, a także w zależności od wybranego rodzaju ubezpieczenia, choroby, którychpierwsze objawy wystąpiły w trakcie trwania umowy ubezpieczenia i które zostały zdiagnozowane w okresie trwania umowy ubezpieczenia, a także ustalone świadczenia za zdarzenia ubezpieczeniowe objęte odpowiedzialnością UBEZPIECZYCIELA.
  2. Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak również w oparciu o postanowienia niniejszych OWU, umowaubezpieczenia może być zawarta w formie:1) ubezpieczenia indywidualnego – obejmującego wariant PODSTAWOWY i/lub wariant ROZSZERZONYa w przypadku osób powyżej 65 roku życia obejmującego wyłącznie wariant SENIOR2) ubezpieczenia rodzinnego – w której jeden ze współmałżonków / partnerów objęty jest ubezpieczeniemw wariancie PODSTAWOWYM i/lub ROZSZERZONYM, a drugi współmałżonek / partneroraz dzieci Ubezpieczonego objęci są ubezpieczeniem wyłącznie w wariancie OGRANICZONYM zgodnie a w przypadku osób powyżej 65 roku życia ma zastosowanie wyłącznie wariant SENIOR zgodnie 3. Zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancie:1) PODSTAWOWYM,2) ZSZERZONYM,3) OGRANICZONYM, 4) SENIOR.
  3. WARIANT PODSTAWOWYobejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń określone w poszczególnych Klauzulach Umownych:1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego 2) ubezpieczenie zryczałtowanych kosztów pogrzebu Ubezpieczonego 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z proporcjonalnym systemem wypłaty świadczeń,
  4. WARIANT ROZSZERZONYobejmuje rodzaje ubezpieczeń określone w  wariancie podstawowym oraz za opłatądodatkowej składki, 1) ubezpieczenie z tytułu osierocenia dziecka Ubezpieczonego, 2) ubezpieczenie z tytułu urodzenia się dziecka Ubezpieczonemu 3) ubezpieczenie zryczałtowanych kosztów pogrzebu członków rodziny Ubezpieczonego 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć współmałżonka / partnera Ubezpieczonego,5) ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy, 6) ubezpieczenie pobytu w szpitalu 7) ubezpieczenie poważnych zachorowań ,8) ubezpieczenie operacji, 9) ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży, 10) ubezpieczenie medyczne, 11)ubezpieczenie assistance medycznego
  5. WARIANT OGRANICZONYobejmuje następujące dowolnie wybrane rodzaje ubezpieczeń 1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z proporcjonalnym systemem wypłaty świadczeń 2) ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy 3) ubezpieczenie pobytu w szpitalu 4) ubezpieczenie poważnych zachorowań 5) ubezpieczenie operacji 6) ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży, 7) ubezpieczenie medyczne 8) ubezpieczenie assistance medycznego
  6. WARIANT SENIORobejmuje wyłącznie następujące rodzaje ubezpieczeń

1) w przypadku ubezpieczenia indywidualnego:a) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego b) ubezpieczenie zryczałtowanych kosztów pogrzebu Ubezpieczonegoc) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z proporcjonalnym   systemem wypłaty świadczeń d) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć współmałżonka Ubezpieczonego e) ubezpieczenie pobytu w szpitalu f ) ubezpieczenie poważnych zachorowań 2) w przypadku ubezpieczenia rodzinnego – w której jeden ze współmałżonków / partnerów objęty jestubezpieczeniem w ramach ubezpieczeń określonych w pkt. 1), a drugi współmałżonek/ partner objętyjest ubezpieczeniem wyłącznie w następującym zakresie:a) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z proporcjonalnym systemem wypłaty świadczeń b) ubezpieczenie pobytu w szpitalu c) ubezpieczenie poważnych zachorowań 8. Za opłatą dodatkowej składki:1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z proporcjonalnym systemem wypłaty świadczeń,3) ubezpieczenie z tytułu osierocenia dziecka Ubezpieczonego 4) ubezpieczenie zryczałtowanych kosztów pogrzebu członków rodziny Ubezpieczonego 5) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć współmałżonka / partnera Ubezpieczonego 6) ubezpieczenie pobytu w szpitalu może zostać rozszerzony o zawał serca i udar mózgu, za wyjątkiem osób które przekroczyły 60 rok życia.