Fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny to osoba prawna lub instytucja finansowa lokująca zebrane od Uczestników środki pieniężne w papiery wartościowe, instrumenty finansowe i inne prawa majątkowe, we wspólnym interesie Uczestników funduszu.

 

Fundusz może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.